Rapporten har et eget kapittel om kommunesektoren, hvor blant annet betydningen av kommunenes og fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle og at flere oppgaver løses samtidig framheves. Flere utviklingstrekk vi ser nå, vil snarere forsterke disse og flere andre konklusjoner i Klimakur 2030s omtale av kommunesektoren, fastslår KS.

Samarbeid avgjørende

Aller viktigst for KS er Klimakur 2030s tydeliggjøring av at de største kuttene lokalt og regionalt kan oppnås gjennom samarbeid mellom kommunesektoren og andre, hvor det heter: «Samarbeid mellom ulike aktører – staten, fylker og kommuner, næringsliv, forskning og organisasjoner – vil være avgjørende for å lykkes med bred klimaomstilling i samfunnet.»

I høringssvaret gir KS flere eksempler på betydningen av slikt samarbeid, blant annet utviklingen av utslippsfrie løsninger for ferger og hurtigbåter, utslippsfri anleggsdrift og tiltak knyttet til byvekstavtalene.

Tidlig innsats viktig

I likhet med Klimakur-rapporten, påpeker KS at tidlig innsats vil være avgjørende i arbeidet med å nå Norges 2030-mål. «Derfor må utsettelsen av COP 26 i Glasgow ikke innebære noen utsettelse av stortingsmeldingen om Norges videre klimaarbeid. Samtidig vil det være viktig at stortingsmeldingen setter klimaarbeidet inn i et bredt omstillingsperspektiv, med drøfting av hvordan klima- og miljøtiltak kan utgjøre bærende elementer i den videre samfunnsutviklingen», fastslår KS.

I høringssvaret tar KS også opp en rekke andre temaer knyttet til kommunesektorens klimaarbeid, som for eksempel arealbruk, behovet for tydeligere lovbestemmelser, innkjøpsarbeid og sirkulær økonomi.

Lenkeblokk Icon Les hele høringssvaret fra KS