KS har merknader til fleire av forslaga til midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19:

  • Fjernmøte og fjernavhør i fylkesnemnda 
  • Kombinasjon av muntlig og skriftlig behandling i fylkesnemnda 
  • Rådslagning og avstemning ved fjernmøte i fylkesnemnda 
  • Utvidet frist for å sende begjæring til fylkesnemnda 
  • Hjemmel for Bufetat til å flytte et barn fra en barneverninstitusjon til en annen
Lenkeblokk Icon Sjå heile høyringsfråsegnet frå KS