KS har følgende hovedsynspunkter, som utdypes videre i høringssvaret:

 • KS støtter utvalgets vurderinger av at generalistkommunesystemet er under økende press og at
  det er behov for flere tiltak for å løse utfordringene, og at det kan være behov for ulike tiltak ulike
  steder i landet.
 • KS støtter utvalgets anbefaling om å beholde generalistkommunesystemet.
 • KS støtter særlig opp om utvalgets anbefalinger om endret statlig styring, med redusert
  detaljstyring og en mer aktiv tilretteleggerrolle for at alle kommuner skal kunne ivareta det
  lovpålagte oppgaveansvaret. KS støtter samtidig flertallets anbefaling om å utrede en særskilt
  oppfølgingsordning for kommuner med store og vedvarende utfordringer.
 • KS deler utvalgets vurdering om at både større kommuner og mer omfattende og langsiktige
  interkommunalt samarbeid i faste konstellasjoner vil bidra til å opprettholde
  generalistkommunesystemet, men tar ikke stilling til hvorvidt større kommuner er det tiltaket
  som på best måte vil opprettholde generalistkommuneprinsippet og styrke
  generalistkommunene.
 • KS anmoder regjeringen om å utrede nærmere om det er hensiktsmessig å endre kommunelovens
  bestemmelser om kommunedelsutvalg for å gjøre det mer attraktivt å benytte mulighetene til
  desentralisert oppgaveløsning i den enkelte kommune.
 • KS støtter de øvrige anbefalingene fra utvalget, herunder behovet for å styrke rammevilkårene for
  god styring og ledelse, styrket innsats for omstilling og digitalisering og at staten har et særskilt
  fokus på de mest perifere og sårbare kommunene i nord.

Les hele høringssvaret her (PDF). 

Se høringsnotatet på regjeringen.no