Det vises til høringsbrev av 17. februar 2017 fra Barne-, og likestillingsdepartementet der det foreslås endringer i barnevernloven - kommunens ansvar for barn som oppholder seg i utlandet, men som har vanlig bosted i Norge – samt kommunens betalingsansvar for vitner mv. ført av privat part for fylkesnemnda.

Forslagene innebærer, slik departementet skriver, en klargjøring/presisering av gjeldende rett og
videreføring av etablert praksis. KS støtter forslaget om at den kommunen som barnet etter en samlet vurdering har nærmest tilknytning til, har ansvaret for barn som oppholder seg i utlandet og at fylkesmannen avgjør eventuelle tvister. 

KS ønsker imidlertid at departementet gjør en vurdering av om det fortsatt bør være slik at kommunen skal dekke godtgjørelsen til sakkyndige som er oppnevnt av fylkesnemnda. I dag dekker staten godtgjørelse til sakkyndige oppnevnt av domstolene, men ikke godtgjørelse til sakkyndige oppnevnt av fylkesnemndene. Barnevernlovutvalget og Særdomstolutvalget har kort berørt dette spørsmålet uten å
konkludere. KS mener at når fylkesnemnda (staten), ber om en sakkyndig utredning/oppnevner
sakkyndig, bør også staten stå for betalingen slik de gjør når sakkyndig oppnevnes av domstolene. Når barneverntjenesten selv engasjerer sakkyndig for å få opplyst saken best mulig før saken fremmes for fylkesnemnda, bør kommunen fortsatt betale for dette.

Lasse Hansen

Administrerende direktør

Helge Eide

Områdedirektør Interessepolitikk