KS mener flere av utvalgets forslag vil bidra til økt forutsigbarhet i fosterhjemsomsorgen. Utvalget har tatt utgangspunkt i hvilke behov fosterhjem skal fylle i dagens barnevern, og dermed de ulike rollene fosterforeldre kan ha. Dette har blitt styrende for utvalgets forslag til rammeverk.

Utvalget har levert en grundig utredning. KS mener likevel at de opplevelser og erfaringer mange barn har med seg inn i fosterhjemmet, burde kommet tydeligere frem i utredningen og blitt vektlagt sterkere i forslag til rammeverk.

KS hevder at det er nødvendig med en nasjonal satsing på fosterhjemsordningen slik at fosterhjemsordningen kan få et rammeverk som gjør en forskjell med hensyn til rekruttering og oppfølging av fosterhjem. Både stønadsordningen, frikjøp, etablering av spisskompetansemiljøer, økning av unge som mottar ettervernstiltak og innføring av kompensasjon for tap av tjenestepensjon vil kreve økte overføringer fra staten til kommunene.