Norske støtteordninger, som blant annet differensiert arbeidsgiveravgift og distriktsrettet investeringsstøtte, må utformes innenfor rammen av disse retningslinjene.

I revisjonen av retningslinjer ønsker Europakommisjonen å forenkle regelverket, tilpasse det til politiske prioriteringer om grønn omstilling og digitalisering, og oppdatert statistikk som brukes for å definere regioner som er støtteberettiget.

KS mener at de nåværende retningslinjene for offentlig regionalstøtte har fungert bra ved at de gir handlingsrom for Norge til å gi støtte til tynt befolkede områder. KS mener derfor at dagens retningslinjer for driftsstøtte bør beholdes. KS mener imidlertid at retningslinjer for offentlig regionalstøtte bør være så sektornøytrale som mulig, og støtte må kunne gis til alle sektorer i regionene som er støtteberettiget.

Les KS' høringssvar

Se Europakommisjonens høringsbrev