KS' hovedpunkter er følgende:

  • KS er enig i at det er en betydelig utfordring at personvernregelverket er komplisert, og i mange tilfeller vanskelig å håndtere i praksis. Det er derfor viktig med lovgivning som ved gjennomføringen klargjør og veileder godt rundt uklare deler av EØS-regelverket. Vi mener også Datatilsynet bør ha større fokus på generell og konkret veiledning, enn på sanksjoner. Videre kan det være nødvendig i større grad å bruke mulighetene for unntak for forpliktelsene i nasjonal lovgivning. Dette kan gi en rimelig balanse mellom personvern og andre viktige offentlige interesser.
  • KS er positive til personvernkommisjonens sentrale anbefalinger for personvern i skole og barnehage. KS støtter forslaget om en nasjonal tjenestekatalog. KS støtter videre kommisjonens forslag om å etablere eller videreutvikle nasjonale test- og kompetansemiljø for å ivareta skolesektorens behov. En rekke virkemidler er allerede pilotert i KS under prosjektet «SkoleSec».
  • KS slutter seg til forslagene fra personvernkommisjonen for offentlig sektor som går på styrket kompetanse og veiledning. Personvernkommisjonen mener videre at offentlige virksomheter må gjøre grundige vurderinger av om de skal benytte sosiale medier for å gi informasjon og kommunisere med innbyggere. KS mener hovedmålsetningen bør være at personvernlovgivningen er tilstrekkelig effektiv og etterfulgt overfor også sosiale medier, slik at det ikke nødvendigvis krever grundige vurderinger for å bruke disse.
  • Det er viktig at EU, EU-land og Norge prioriterer effektiv håndhevelse og utvikling av personvernregelverket overfor de største digitale plattformselskapene. En rekke personvernutfordringer i dag skyldes at andre aktører ikke nødvendigvis kan basere seg på at disse aktørene fullt ut følger personvernregelverket. KS støtter forslaget om å arbeide for tilsynsmyndigheter på europeisk nivå for å sørge for effektiv håndhevelse av personvernregelverket overfor de globale plattformaktørene, tilsvarende bestemmelsene som er inntatt i Digital Markets Act.
  • EØS-land generelt befinner seg fortsatt i en nokså tidlig fase med gjennomføringen av personvernforordningen. Personvernforordningen bygger på en grundig avveining av hvor omfangsrike forpliktelser man bør legge på behandlingsansvarlige virksomheter. Generelt mener KS det er for tidlig å vurdere en rekke av de ekstra pliktene som Personvernkommisjonen foreslår å supplere personvernforordningen med.
  • Personvernkommisjonen fremmer generelt svært mange forslag til konkrete endringer og initativ. Mange av disse er svært omfattende, og krever derfor inngående vurderinger for å ta stilling til. Vårt høringssvar er derfor hovedsakelig begrenset til å kommentere de tiltak vi har grunnlag for å støtte.

Vi begrunner disse punktene nærmere i svaret som ligger på regjeringen.no.