1. Innledning

Det vises til Finansdepartementets høringsnotat av 30. juni 2022 om kontraktsunntak i grunnrenteskatten knyttet til fastprisavtaler for strøm.
Nedenfor følger KS’ høringsuttalelse.

2. Generelt

Vi støtter regjerningens mål om at sluttbrukere skal kunne sikre seg mot høye strømpriser, samt at det skal bli enklere for den enkelte sluttbruker å oppnå mer forutsigbare strømregninger.

Vi ber departementet foreta en grundigere vurdering av hvordan dagens regime fungerer kontra forslaget i høringen. Det er viktig at disse vurderingene fremgår av lovproposisjonen. KS anmoder også departementet om å foreta en grundig vurdering av de faglige innspillene som har kommet frem under høringen, f.eks. til høringsuttalelsene fra Landssamanslutninga for Vasskraftkommunar (LVK) og Konkurransetilsynet, samt uttalelsen fra Petter Bjerksund og Guttorm Schjeldrup.

Vi er særlig opptatt av at reguleringen av kraftprisene ikke må hindre «det grønne skiftet», og strømavtalene må følgelig ha klausuler som hindrer ubegrenset forbruk.

3. Særlig om forslagets betydning for eiendomsskatten

I 2022 skriver 320 av landets kommuner ut eiendomsskatt i en eller annen form, og de aller fleste kommuner som har energianlegg skriver ut eiendomsskatt på disse. Slik eiendomsskatt er følgelig en viktig inntektskilde for kommunesektoren.

Endringer i grunnrenteskatten får direkte konsekvenser for en kommunes eiendomsskatteinntekter jf. skatteloven § 18-5 tredje ledd og eiendomsskatteloven § 8B.

De økonomiske konsekvensene for kommunene ved forslaget om endringer i grunnrenteskatten må følgelig utredes grundig i lovproposisjonen. Det samme gjelder eventuelle andre konsekvenser. KS viser i denne sammenheng til sitt høringssvar av 01.07.2021 til forslag om endringer i grunnrenteskatten for vannkraft for å håndtere samvirkning med selskapsskatten.