Hovedsynspunkter i KS' hørinssvar:

  • Lovteksten er svært omfattende og lovteknisk krevende. Tjenesteutøvere, brukere og kontrollorganer vil få store problemer med å forstå loven, noe som i seg selv innebærer en risiko for rettssikkerheten.
  • Utvalget har i liten grad vurdert de ulike hensyn kommunene må avveie, plikten til å yte forsvarlige helse- og omsorgstjenester, begrense tvang og plikten til å ha et forsvarlig arbeidsmiljø.
  • Det er fare for at loven gir høyere terskel for innleggelse i psykisk helsevern og lavere terskel for utskriving. Flere av de sykeste pasienter kan gå ut og inn i kortvarige sykehusopphold uten at de blir noe bedre.
  • Ny inntaksmodell for rusbehandling flytter vurderingene om bruk av tvang vekk fra de som kjenner brukeren best.
  • Detaljeringsgraden av hvilke legemidler som kan brukes er lite hensiktsmessig, og kan bidra til at pasienter ikke får adekvat behandling. 
  • KS er sterkt kritisk til det foreliggende forslaget om tvangsbegrensningsnemder, blant annet fordi det gir fylkesmannsembetene en dobbeltrolle som embetene selv ser ut til å mene er problematisk.
  • De økonomiske og administrative konsekvensene av forslaget er ikke utredet. Strengere krav til dokumentasjon vil gå ut over tid til brukerne.
Lenkeblokk Icon Se hele høringssvaret fra KS