Nedenfor følger høringssvaret fra KS i sin helhet:

Høring: Forslag til tjenesteleveransemodell og tjenestestruktur på TK-området

Vi viser til høringsbrev datert 12.04.2019 med forslag til tjenesteleveransemodell og tjenestestruktur på trafikant- og kjøretøyområdet (TK) i Statens vegvesen (SVV). Selv om det i brevet fremgår at den enkelte kommune formelt sett ikke er høringsinstans, har KS oppfordret kommuner og fylkeskommuner som ønsker å avgi sine innspill og kommentarer direkte til forslaget til SVV innen fristen 06.06.2019.

Forslaget til ny tjenestestruktur på TK-området

Forslaget til ny struktur på TK-området er et resultat av Samferdselsdepartementets såkalte områdegjennomgang samt tidligere vurderinger gjort av SVV som viser at det er behov for modernisering av TK-området. Regjeringens områdegjennomgang av SVV og TK-området startet i 2017. Formålet med gjennomgangen er å se på muligheter til forbedring i offentlig sektor som kan gi fremtidig handlingsrom i budsjettene. Innenfor TK i SVV ble de første selvbetjeningsløsningene lansert for over 15 år siden og i dag finnes det en rekke selvbetjeningsløsninger for brukerne. Sommeren 2018 ble delrapport om effektiviseringspotensialet innenfor TK-området overlevert SVV av konsulentfirmaet Cap Gemini. I delrapporten konkluderes det blant annet med følgende:

«Stadig flere digitale løsninger gir brukerne økt fleksibilitet og tilgjengelighet, og begrenser i tillegg behovet for personlig oppmøte. Med flere selvbetjeningsløsninger, bør dagens tjenestemodell og -struktur tilpasses.[...] det anbefales gjennomført en reform av TK-området for å legge til rette for tjenester som er fremtidsrettede, brukerorienterte og effektive.

En konkret konsekvens av områdegjennomgangen er Cap Geminis forslag om at dagens antall TK tjenestesteder reduseres fra 82 til 62, der 22 av dagens 43 trafikkstasjoner omgjøres til servicekontorer eller samlokaliseres med eksisterende eller planlagte sambrukstasjoner. Dette forslaget er i all hovedsak videreført i SVVs foreløpige anbefaling.

Digitalisering av arbeidsprosesser får konsekvenser for organisasjonsstrukturer både i stat og kommunesektor. KS har stor forståelse for behovet for å hente ut effektiviseringsgevinster som en følge av endrede arbeidsprosesser. Samferdselsområdet har i tillegg store uløste utfordringer både når det gjelder vedlikehold og investeringer i infrastruktur som gjør det helt nødvendig å finne kostnadseffektive løsninger på de oppgavene som skal løses. Det gjelder også organisering av trafikant- og kjøretøyområdet.

Vurdering av høringsforslaget

De fleste brukere av offentlige tjenester foretrekker at det offentlige digitaliserer sine tjenester og KS mener derfor det er fornuftig at det satses på å utvikle videre digitale tjenester innenfor TK-området. I mange kommuner har anbefalingene i rapporten fra CapGemini samtidig utløst stor bekymring for at kvaliteten på et viktig tjenestetilbud til innbyggerne svekkes og at mange brukere som ikke kan løse sine oppgaver digitalt av trafikkstasjonene vil få en langt lengre reisevei.

KS forutsetter derfor at følgende prinsipper legges til grunn før de foreslåtte strukturendringene gjennomføres:

  • Eksisterende tjenestetilbud ved dagens trafikkstasjoner må opprettholdes inntil avløsende tilbud i form av selvbetjeningsløsninger og ambulerende løsninger er etablert.
  • Det må legges til rette for ambulerende løsninger for avvikling av teoretiske førerprøver og praktiske førerprøver på steder der dagens trafikkstasjoner blir nedlagt som følge av omorganiseringen, - om nødvendig i samarbeid med kommunene og politiet.
  • KS har medlemmer både i Østfold, Trøndelag og Sogn og Fjordane som foreslår å være piloter for å kunne bevare et godt og desentralisert tjenestetilbud til innbyggerne. Dette kan gjøres ved å se på statens og kommunens tjenestetilbud, arbeidsprosesser og bygningsbehov i sammenheng.