KS har avgitt høringssvar til Finansdepartementet om NOU 2019:18 – Skattlegging av havbruk.

KS' syn kan oppsummeres i følgende punkter:

1. Råde- og forvaltningsretten over lokale naturressurser er en grunnpilar i lokaldemokratiet. Havbruk innebære utnytting av slike ressurser. KS mener at vertskommuner og vertsfylker må få sin rettmessige inntekt fra denne utnyttelsen.
2. KS mener at de lokale ulemper havbruk innebærer, må kompenseres direkte til berørte kommuner og fylkeskommuner.
3. KS støtter skattlegging av grunnrente i havbruk som en hensiktsmessig beskatningsform. En fleksibel produksjonsavgift kan i praksis fungere som en god grunnrentebeskatning.
4. KS går inn for at dagens system med auksjonering av nye tillatelser videreføres, men må suppleres med en grunnrentebeskatning også av eksisterende tillatelser.
5. Havbruksfondet kan etter KS’ mening videreutvikles som instrument til fordeling av inntekter til kommuner og fylkeskommuner som stiller sjøareal tilgjengelig for oppdrett.
6. KS mener at muligheten for kommunal eiendomsskatt for oppdrettsanlegg i sjø må beholdes.

Lenkeblokk Icon Se hele høringssvaret fra KS