KS' syn kan oppsummeres i følgende punkter:

  1. Forslaget i NOU 2019:16 om å avvikle ordningene med konsesjonsavgifter og konsesjonskraft, samt endre eiendomsskattegrunnlaget, er et alvorlig brudd på den historiske samfunnskontrakten mellom lokalsamfunn og staten. Dette kan ikke aksepteres. KS krever at de inntektene som en utnyttelse av vannkraftressursene gir grunnlag for må videreføres.
  2. Råde- og forvaltningsretten over lokale naturressurser er en grunnpilar i lokaldemokratiet. Utnytting av kraftressurser innebærer lokale ulemper, som KS mener må kompenseres direkte til kommuner og fylkeskommuner ved at de får sin rettmessige inntekt fra denne utnyttelsen.
  3. KS mener at beregning av grunnlaget for kommunal eiendomsskatt for kraftverk fortsatt må baseres på anslått salgsverdi beregnet ut fra fremtidige nettoinntekter.
  4. Beskatningen av vannkraftverk må innrettes slik at samfunnsøkonomisk lønnsomme vannkraftprosjekter blir gjennomført. Dette er viktig for gjennomføringen av omstillingen til et lavutslippssamfunn samtidig som det bidrar til å gjøre den samlede verdiskapingen i Norge størst mulig innenfor rammene av en bærekraftig utvikling.
  5. KS støtter ikke utvalgets forslag om å redusere grensen for grunnrenteskatt fra 10000 kVA til 1500 kVA. Det vil svekke lønnsomheten i småkraft.
  6. KS vil peke på at utvalgets forslag svekker mulighetene for lokal aksept for utnyttelse av naturressurser, og vil dermed også ha negative konsekvenser for omstilling til et lavutslipps-samfunn.
  7. KS mener at prinsippene for skattlegging og lokale inntekter knyttet til vannkraft må legges til grunn for vindkraft og eventuell utnyttelse av andre fornybare energibærere.
Lenkeblokk Icon PDF: Høringssvar - skattelegging av vannkraftverk, NOU 2019:16