KS mener forslaget til ny bestemmelse i personopplysningsloven om adgang til utveksling av personopplysninger for å bekjempe arbeidslivskriminalitet vil bidra til en klargjøring av rettstilstanden, og støtter dette.

Regjeringen har foreslått en ny bestemmelse i personopplysningsloven som gir hjemmel for utveksling av personopplysninger mellom offentlige organer i forbindelse med håndheving av lovgivningen om arbeidsmiljø, toll, skatt, avgifter, trygder eller tilskudd eller bidrag av offentlige midler. Forslaget skal bidra til å legge til rette for informasjonsutveksling mellom offentlige etater i deres arbeid med å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

KS mener forslag til ny bestemmelse i personopplysningsloven om adgang til utveksling av personopplysninger for å bekjempe arbeidslivskriminalitet, må ses i sammenheng med endringene som foreslås for informasjonshåndtering i Skatteetaten da dette er beslektede problemstillinger. Høringssvaret om endringene for Skatteetaten ligger på lenken nedenfor.