Nedenfor er høringssvaret lagt ut i sin helhet.

Bakgrunn
Vi viser til høringsbrev datert 20.11.2018 med høringsfrist 18. januar 2019.

I høringsnotatet foreslår departementet at ansatte i Statens vegvesen som ikke er omfattet av vilkårene for overdragelse etter arbeidsmiljøloven § 16-1 (1), vil kunne følge oppgaver over i fylkeskommunene etter nærmere avtale mellom staten og fylkeskommunene. Avtalene skal ta utgangspunkt i fylkeskommunenes behov og hensynet til de ansatte det gjelder.

Departementet foreslår at vernet og rettighetene som gjelder iht. arbeidsmiljøloven kapittel 16 om virksomhetsoverdragelse også skal gjelde for de som overføres med bakgrunn i en inngått avtale.

Forslag om overføringslov
KS er enig i behovet for en egen overføringslov som sikrer en avtalt fortrinnsrett for ansatte i Statens vegvesen til ansettelse i fylkeskommunen, forutsatt at dette er tilpasset fylkeskommunenes organisasjonsplan og kompetansekrav. Forslaget om at reglene for virksomhetsoverdragelse skal gjøres gjeldende for en slik avtalebasert fortrinnsrett vil imidlertid innebære administrative og økonomiske belastninger for fylkeskommunene. Det bør derfor foreslås en innskrenkning i dette utgangspunktet.

Dersom reglene om virksomhetsoverdragelse skal gjøres gjeldende, vil de ansatte ha rett til de individuelle rettighetene som følger av tariffavtaler med virkning fra og med overføringstidspunktet 1. januar 2020 til de avløses av ny tariffavtale, som for Hovedtariffavtale i KS-området (HTA) er fra 1. mai 2020. Dette vil kreve unødvendig store ressurser for en så kort periode, herunder to parallelle lønnssystemer mv.

I rapporten Fra sams og samling uttalte Statens vegvesen følgende;

«Ansatte som begynner i fylkeskommunen som følge av oppgaveoverføringen må som et minimum få med seg sin årslønn med faste tillegg, samt ansiennitet. For øvrig må ansatte fra Statens vegvesen som begynner i en fylkeskommune stilles likt med ansatte i fylkeskommunene. Det betyr at de må få det samme vern og komme inn under de samme lovnader som ansatte i de respektive fylkeskommunene har fått, og for øvrig følge lønns- og arbeidsvilkårene i fylkeskommunal sektor.»

Det vises med andre ord ikke til reglene om virksomhetsoverdragelse.

Departementet uttaler at overføringen av de ansattes pensjonsrettigheter er regulert av en egen avtale om overføring og samordning av pensjonsrettigheter inngått mellom Statens pensjonskasse og andre leverandører av offentlige tjenestepensjonsordninger i norske kommunale pensjonskasser, livstrygdelag og lovfestede pensjonsordninger. Overføringsavtalen skal sikre at ansatte som har vært medlem av flere offentlige tjenestepensjonsordninger får pensjon som om de hele tiden har vært medlem av en og samme pensjonsordning.

Ansatte som går fra Statens vegvesen til en fylkeskommune får derfor med seg sine pensjonsrettigheter over i fylkeskommunens pensjonsordning. Når den ansatte går av med pensjon, regnes pensjonen ut etter den samlede opptjeningstiden og utbetales etter reglene som gjelder i den ordningen vedkommende sist var medlem av. Overføringsavtalen vil sikre rettighetene uavhengig av reguleringsform som nevnt over.

Overføring av økonomiske ressurser
Departementet legger til grunn at den budsjettmessige overføringen av fylkesveiadministrasjonen vil være knyttet til antallet stillinger som blir overført fra Statens vegvesen til fylkeskommunene. KS vil understreke at overføringen av økonomiske ressurser til fylkeskommunene i 2020 må ta utgangspunkt i hva som faktisk er benyttet til sams vegaministrasjon totalt i Statens vegvesen, ikke bare til antall stillinger som blir overført. PÅ nasjonalt nivå må derfor den samlede budsjettrammen (ekskl. omstillingskostnader) som blir overført til fylkeskommunene tilsvare det antallet stillinger som Statens vegvesen har brukt til de aktuelle oppgavene.

Fordelingen mellom fylkeskommunene av den overførte budsjettrammen fra Statens vegvesen er et anliggende for KMD og vil inngå i KMDs arbeid med inntektssystemet og øvrige budsjettopplegg for fylkeskommunene. Det vil måtte gjøres vurderinger av hvordan fordelingen av midler mellom fylkeskommune skal løses fra 2020 og fremover, herunder om det er behov for overgangsløsninger.

Det er dessuten grunn til å understreke at overføringen av fylkesvegadministrasjonen vil medføre betydelige omstillingskostnader, og at de foreløpige beregningene av disse kostnadene er svært usikre og ufullstendige. Det er viktig å få kartlagt omstillingskostnadene ved overføringen og at disse kostnadene gjenspeiles i budsjettrammene. 

Les mer om høringen på regjeringen.no