Høringssaken ble behandlet i Hovedstyrets møte den 20. september. Hovedstyret vedtok enstemmig blant annet følgende hovedpunkter:

1) Klagebehandling

 • KS ber regjeringen utrede etablering av kommunale klageordninger fremfor statlige klageordninger over kommunale vedtak. En kommunal klageordningen skal ivareta innbyggernes rettssikkerhet.
 • KS vil uansett begrense statlig klagebehandling til å prøve lovligheten av kommunens vedtak.
 • KS støtter ikke en svekkelse av gjeldende retts formulering om å legge «stor vekt» på det kommunale selvstyret.

2) Statlige klageinstansers adgang til å oppheve kommunale vedtak

 • KS støtter ikke at statlige klageinstanser på eget initiativ, uavhengig av en klage fra innbyggerne, skal kunne oppheve og omgjøre enkeltvedtak fra kommunen.

3) Helautomatisert saksbehandling

 • KS støtter mindretallets forslag til hjemmel for helautomatisert saksbehandling i utkastets § 11, hvor det foreslås en generell hjemmel til slik saksbehandling, men hvor det er stilt nærmere vilkår.

4) Saksomkostningsregel

 • KS støtter mindretallets forslag til en klarere avgrensning i loven av retten til dekning av saksomkostninger fra det offentlige, herunder at saksomkostninger dekkes etter sats fastsatt i medhold av 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp § 3.

5) Enkeltvedtak-begrepet i personalsaker m.v.

 • KS støtter ikke en videreføring av dagens regel om at personalsaker skal defineres som enkeltvedtak. KS vil at ansattes arbeidsforhold skal reguleres av arbeidsmiljøloven. KS mener likevel at reglene om partsinnsyn etter forvaltningsloven fortsatt skal gjelde ved ansettelser.
 • KS er enig med utvalget i at avtaler knyttet til fastleger og fysioterapeuter ikke skal regnes som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Nærmere rettslig regulering kan skje i særlov og avtaleverk.

6) Adgang til å dele taushetsbelagte opplysninger

 • KS foreslår at det tydeliggjøres i lovteksten hvilket organ som har beslutningskompetanse og hvilken opplysningsplikt som følger av regelen.

7) Formålsbestemmelsen

 • Uttrykket «forvaltningen» bør byttes ut med formuleringen «staten, fylkeskommuner og kommuner». Det bør fremgå at loven skal «fremme» god, tillitsskapende og effektiv saksbehandling, og ikke bare «legge til rette for det». Det bør også tilføyes at et formål med loven er å «legge til rette for digitalisering».

8) Tilpasning til kommunale virksomheter

 • KS ber departementet utforme lovtekst og motiver slik at ny lov i størst mulig grad også blir tilpasset kommuner og fylkeskommuners virksomhet og organisering.

I høringsuttalelsen underbygges KS' syn på saka samt at enkelte andre spørsmål også behandles.

Lenkeblokk Icon Se hele høringsuttalelsen fra KS (pdf)