Nedenfor følger KS' høringssvar i sin helhet.

Det vises til oversendelse av veileder og oversendelsesbrev av 29.06.21, samt brev datert 26.08.21 om
utsatt høringsfrist til 15.09.21.

Veilederen er et viktig bidrag i å hjelpe kommunene til bedre å ivareta overvannsproblematikken.
Vi har registrert at det også er et mål om å lage mer tekniske veiledere for hvordan man kan håndtere
overvann på en best mulig måte, dette synes å kunne bli gode supplement.

KS er enig i at det er nødvendig å bruke andre risikoakseptkriterier for overvann enn for flom. Vi har også
tidligere frarådet å bruke nedbørsintervall som risikoakseptkriterium for overvatn tilsvarende som for
flom i vassdrag. Dette fordi det nettopp ikke er lineært forhold mellom overvannsflom og
nedbørsmengde. Ett hundre års nedbør betyr nødvendigvis ikke en 100års overvannsflom.
Overvannsflommen er, som det framgår av forslaget, påvirket av flere andre risikoaspekter. Å ta
utgangspunkt i ett 100 års nedbør og samtidig vurdere de andre risikoaspektene, vil kunne være en grei og
praktisk tilnærming.

Vi velger å sende vårt korte høringssvar pr. brev (dette), regner med at det likevel blir sammenstilt med de
andre og blir en del av den samlede høringen som skal legges til grunn for endelig utforming av
veilederen.