KS har inngitt høringssvar om NOU 2022:3 - På trygg grunn

KS har over lang tid etterlyst økte bevilgninger til forebyggende flom- og skredsikringstiltak. Både i felles brev med en rekke andre organisasjoner og gjennom landsstyrets uttalelse, har KS bedt om bevilgningsøkning på 200-400 millioner kroner ut over eksisterende bevilgning. Utvalgets forslag er en vesentlig sterkere økning enn dette. I et enkelt statsbudsjett vil det sannsynligvis være svært krevende å få gjennomført en slik sterk prioritering. Utvalgets forslag underbygger likevel det sterke behovet for en satsing, og vil kunne tjene som et langsiktig mål det bør arbeides mot.

Lenkeblokk Icon Les hele høringssvaret fra KS her.