KS vektlegger at det kommunale handlingsrommet fortsatt må sikres og utvides, slik at kommunene selv basert på egne politiske vurderinger, lokale behov og forutsetninger kan avgjøre omfanget og innretning av samarbeidet med private aktører. Dette er viktig både for å sikre det lokale selvstyret og for å ivareta kommunenes helhetlige ansvar for å levere gode tjenester til sine innbyggere.

KS støtter forslagene som gir kommuner og fylker innsikt i og kontroll med private virksomheter som leverer tjenester. Større transparens om eierskap, organisering og økonomi hos private leverandører av velferdstjenester vil gi kommunene bedre oversikt og mulighet for kontroll. Tiltak som bidrar til å styrke bestillerkompetanse er også positivt.

KS støtter ikke en lovfestet plikt for kommuner til å begrunne beslutningen om å bruke private velferdsleverandører eller at det settes et mål for eventuell bruk av private aktører at det skal medføre en mer effektiv bruk av samfunnets ressurser. Forslagene begrenser det lokale selvstyret.

Økt frihet til kommunene til selv å bestemme finansieringen av private barnehager er det beste tiltaket for å realisere ambisjonene om lokal tilpasning av tjenestene. KS støtter subsidiært flere av forslagene til endringer i dagens finansieringssystem for barnehage. KS mener mer makt til barnehagemyndigheten til å regulere kapasitet og kvalitet for alle barnehager i kommunen er en alternativ regulering øker kommunalt handlingsrom og legger til rette for likebehandling og effektiv drift av barnehagesektoren.

KS mener at private velferdsleverandører som mottar tilskudd fra kommunene skal ha tariffavtale. KS anbefaler at det arbeides videre med modeller for krav til tilskuddsmottakere innenfor EØS-avtalens rammer, som kan luke ut leverandører som primært konkurrerer gjennom å forringe ansattes lønns- og arbeidsvilkår.

I den grad de foreslåtte tiltakene gjennomføres og gir innsparinger for kommunesektoren ved at utgifter til velferdstjenester levert av private aktører reduseres, bør de frigjorte midler beholdes i sektoren. Slike midler kan brukes til å bedre kvaliteten på tjenestene og utvide kapasiteten.

Lenkeblokk Icon Se hele høringssvaret fra KS