Nedenfor er gjengitt KS' høringssvar til NOU 2019: 4 Organisering av norsk naturskadeforsikring – Om Norsk Naturskadepool

KS tolker det slik at det var utenfor mandatet til utvalget å evaluere eller foreslå endringer i de grunnleggende prinsippene om samme premie hvor i landet man bor, solidaritetsprinsippet, og reguleringer av hva som kan kreves erstattet etter naturskadeforsikringen.

KS har ved flere anledninger stilt spørsmål om naturskadeforsikringsordningen er hensiktsmessig innrettet med tanke på å begrense antallet naturskader, eller om ordningens innretning bidrar til flere naturskader som følge av manglende insentiver til skadeforebygging. Utvalget beskriver i sin utredning kritikk og evalueringer om naturskadeforsikringsordningen som sådan, men utvalget har valgt å ikke ta stilling til kritikken knyttet til manglende insentiver til forebygging. KS finner allikevel nødvendig å referere til deler av vedtaket fra KS' landsstyre fra 2017:

«Landsstyret i KS vil invitere staten til å være med og utrede en ny forsikrings- og finansieringsordning for kommunal infrastruktur ved naturskade med utgangspunkt i følgende prinsipper:

  • En solidarisk og obligatorisk forsikringsordning for gjenoppretting av kommunal infrastruktur, etter mønster av naturskadeordningen for bygg.
  • En forsterket statlig finansiering av oppgradering av infrastruktur som begrenser den enkelte kommune/fylkeskommunes egne tilskuddsbehov, og som sikrer kostnadseffektivitet i gjenoppretting og nødvendig standardheving.»

KS har ingen andre spesielle merknader til utredningen og er i hovedsak enig i de vurderingene og forslagene som ble avgitt av utvalgets flertall i henhold til følgende hovedpunkter:

  • Finanstilsynets vurdering er at naturskadekapitalen i selskapene er større enn nødvendig ut fra behovet om kapital. Premiene kundene har betalt har derfor vært for høye over tid. Det er derfor nødvendig å gjøre endringer i organiseringen av ordningen med sikte på en transparent ordning som er robust over tid.
  • Naturskadekapitalen i fremtiden settes av i et felles fond som forvaltes av Norsk Naturskadepool. Når fondet i poolen har nådd en akseptabel størrelse, antas risikoen for selskapene å være liten.
  • KS ser på at avkastning på historisk opparbeidet kapital kan gå inn i fellesfondet som administreres av poolen som et alternativ hvis det ikke kommer i konflikt med gjeldende lover.
  • Premiefastsettelsen forskriftsfestes og skal ta utgangspunkt i en risikorett premie ut fra en aktuarisk beregning, basert på anerkjente metoder og prinsipper. Til premien gjøres et tillegg som skal dekke poolens egne administrasjonskostnader og selskapenes skadeoppgjørskostnader.
  • Poolen forestår innkjøp av gjenforsikring for dekning av naturskader omfattet av ordningen. Kostnadene ved gjenforsikringen fordeles ut fra en fordelingsnøkkel. Medlemsselskaper skal kunne stå som gjenforsikrere, men må konkurrere på like vilkår som andre tilbydere.

KS har ikke vurdert mindretallets forslag.