Justis- og beredskapsdepartementet har hatt høring om utkast til lov- og forskriftsendringer som følge av Storbritannias uttreden fra EU og utkast til lov (brexit-loven).

Det er prisverdig at regjeringen er føre var og forbereder Storbritannias uttreden av EU og behovet for en ny avtale så langt det er mulig, skriver KS i sitt høringssvar.

I høringsnotatet foreslås lov- og forskriftsendringer som er nødvendige for gjennomføringen av en fremtidig avtale for Norge som dekker relevante deler av utmeldingsavtalen mellom EU og Storbritannia.

Ingen av de foreslåtte endringene antas å ha stor innvirkning på kommuner og fylkeskommuner. KS har likevel valgt å svare på høringen med utgangspunkt i eksisterende samhandling mellom Norge og Storbritannia på lokalt og regionalt nivå.

Yrkeskvalifikasjoner
Kommuner og fylkeskommuner rekrutterer i økende grad utenlandske arbeidstakere, ikke minst i helse- og omsorgssektoren. Etter Storbritannias uttreden fra EU vil britiske statsborgere ikke lenger omfattes av regelverket, og britiske statsborgere med eksisterende godkjenninger vil ikke lenger oppfylle grunnvilkårene i loven. Det samme gjelder borger fra en EØS-stat som har ervervet sin yrkeskvalifikasjon i Storbritannia.

For å sikre at det ikke oppstår usikkerhet om en allerede godkjent yrkeskvalifikasjon fortsatt skal gjelde, foreslås det en ny bestemmelse i yrkeskvalifikasjonsloven. Det slås fast at en statsborger fra en EØS-stat og deres familiemedlemmer med yrkeskvalifikasjoner fra Storbritannia som er godkjent, har rett til å utøve yrket også etter utgangen av overgangsperioden.

KS mener det er viktig å sikre at en yrkeskvalifikasjon allerede godkjent i Storbritannia fortsatt skal gjelde i og etter overgangsperioden.

Det vil kunne være behov for å informere om at det vil være forbundet med usikkerhet å påbegynne en utdannelse i Storbritannia eller endog oppnå et yrke og få dette godkjent i Norge, skriver KS i sitt høringssvar.

Helsetjenester
Regjeringen foreslår endringer som er nødvendige for å avklare blant annet norske borgeres rettigheter til refusjon av utgifter til helsetjenester i Storbritannia. Det foreslås at pasienter som har påbegynt helsehjelp i Storbritannia før utløpet av overgangsperioden skal få dekket utgifter fram til helsehjelpen er avsluttet.

I sitt høringssvar skriver KS at det vil være nødvendig å sikre borgeres rettigheter til refusjon av utgifter til helsetjenester i StorbritanniaOg videre: Det er også nødvendig å sikre at norske kommuner og fylkeskommuner får betalt av Storbritannia for britiske statsborgere som får allmennlegetjenester, fysioterapitjenester, jordmortjenester og tannhelsetjenester i Norge.

KS peker på at det også er nødvendig å avklare spørsmålet om norske kommuner og fylkeskommuner kan risikere ikke å få betalt av Storbritannia for britiske statsborgere som får allmennlegetjenester, fysioterapitjenester, jordmortjenester og tannhelsetjenester i Norge.

Offentlige anskaffelser
Departementet mener det ikke er nødvendig med lov- eller forskriftsendringer i lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter for å kunne gjennomføre en avtale med Storbritannia. Departementet mener at, forutsatt at avtalen mellom Norge og Storbritannia tilsvarer utmeldingsavtalen mellom EU og Storbritannia, vil gjeldende regler om offentlige anskaffelser fortsette å gjelde også etter overgangstidens utløp for prosesser som igangsatt frem til utløpstidspunktet.

Det vil kunne være behov for å informere om at gjeldende regler om offentlige anskaffelser fortsetter å gjelde, både i overgangsperioden og etter overgangstidens utløp, for prosesser som er igangsatt frem til utløpstidspunktet, skriver KS i sitt høringssvar.

Høringssvar - lov- og forskriftsendringer som følge av Storbritannias uttreden fra
Den europeiske union

Hva betyr brexit for deg? Spørsmål og svar på regjeringen.no