Andre momenter fra KS' høringssvar:

  • KS mener de samme vurderingene burde tillegges vekt i hvordan ordningen i barnehager og på SFO utformes og at det burde gjøres en vurdering av hvilke andre hjemler m.m. som kunne gjort ordningen mer automatisk for både kommune og foreldre, slik at både barnehage og SFO blir enklere tilgjengelig for barn og elever fra lavinnteksfamilier. 
  • KS støtter forslaget om at det forskriftsfestes at SFO for barn med særskilte behov på 5.–7. årstrinn i kommunale SFO’er skal være gratis.
  • KS forutsetter at kommunene kompenseres for merutgiftene en bestemmelse om redusert foreldrebetaling medfører. For 2020 kompenseres kommunene med 58 millioner kroner for halvårsvirkningen av redusert foreldrebetaling (5/12 måneder). Det er etter KS vurdering og beregninger ikke lagt inn midler til økte administrative utgifter for kommunene. 
Lenkeblokk Icon Se hele høringssvaret fra KS på Utdanningsdirektoratets nettside.