Slik KS ser det, er forslaget godt balansert mellom hensynet til nødvendige tilpasninger i tilbudet og hensynet til den enkeltes rett til opplæring, behov for tilsyn og økonomiske ytelser.

Generelt må kommunen være gjennomgående rettssubjekt i alle bestemmelser som gjelder barnehage og grunnskole, for å sikre riktig ansvarsplassering. KS mener det må tydeliggjøres i forskriften hvilket ansvar kommunen som barnehagemyndighet har for å ivareta alle barn og at det vil være behov for koordinering av tilbudet til barna i kommunen.

Det vil blant annet være uheldig dersom enhver barnehageeier skal vurdere hvilke samfunnskritiske funksjoner foreldre skal ha for at barnet skal få et tilbud i barnehage. KS viser til at forskriften slik den er formulert legger alt ansvar for et tilbud i barnehage til den enkelte barnehageeier og at kommunen som ansvarlig for et helhetlig tilbud, ikke er omfattet annet enn som eier.

Lenkeblokk Icon Se hele høringssvaret