Nedenfor er KS' høringssvar gjengitt i sin helhet.

KS viser til høringsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) datert 15.12.2020, om
gjennomføring av stortings- og sametingsvalget i 2021, og forslag om midlertidige endringer i valgloven og
kommuneloven som følge av utbruddet av Covid-19.

KS har i to ulike høringssvar knyttet til valglovutvalgets utredning NOU 2020:6 Frie og hemmelige valg
vært opptatt av hvilke konsekvenser den pågående pandemien kan ha for gjennomføring av
stortingsvalget i 2021. KS er derfor tilfreds med at departementet nå legger fram forslag til hvordan valget
kan gjennomføres i en situasjon med høyt smittetrykk eller eventuelle lokale smitteutbrudd. Det hviler et
stort ansvar på kommunene knyttet til gjennomføring av valg, og det er av stor betydning at det er klare
rammer for hvordan det skal gjøres i en eventuell smittesituasjon.

KS mener høringsnotatet på en oversiktlig måte redegjør for avveiningene mellom nødvendige
smittevernhensyn og hensynet til grunnlovens bestemmelser om retten til å stemme. KS merker seg at
veilednings- og informasjonsmateriell knyttet til smittevern ved valggjennomføring er under utarbeidelse.
KS støtter forslagene til midlertidige tilpasninger i regelverket for å sikre at alle velgere har mulighet til å
stemme og for å øke kommunenes handlingsfrihet under valggjennomføringen.

KS er imidlertid mer i tvil om forslaget om å innføre en hjemmel i valgloven til å gi forskrift som sørger for
smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av stortingsvalget i 2021, herunder kontaktreduserende tiltak
og hygienetiltak. Smittevernloven gir i dag kommunene ansvar og myndighet til å iverksette nødvendige
smitteverntiltak, også i tilknytning til valgavviklingen. I tillegg skal det utarbeides en smitteveileder for
valggjennomføringen som skal gi støtte til kommunene.

KS mener departementet bør begrunne sterkere enn hva som framkommer i høringsnotatet at det faktisk
er behov for en slik forskriftshjemmel. Dersom departementet fortsatt vurderer at det er nødvendig, er
det viktig at forskriften utarbeides i dialog med kommunesektoren - altså før selve forskriften sendes på
høring. At den skal utarbeides i dialog med kommunesektoren bør framgå i lovproposisjonen om
midlertidig endring i valgloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Som det fremgår av høringsnotatet vil ivaretakelse av nødvendige smittevernhensyn kreve økt
ressursbruk i kommunene, knyttet til antall personer involvert, til mulige ekstra lokaler, til
smittevernutstyr m.v. KS vil understreke at lov- eller forskriftsendringer som pålegger kommunesektoren
nye oppgaver både skal kostnadsberegnes og kompenseres. Det er derfor positivt at arbeidsgruppen som
kartlegger økonomiske konsekvenser av Covid-19-situasjonen for kommunesektoren vil vurdere
kompensasjon også knyttet til smittevern ved valggjennomføring.