Både kommunenes tilbakemelding til KS og vår egen erfaring tilsier at de ordinære reglene i plan- og bygningsloven (PBL) i all hovedsak er godt egnet til å ivareta også særskilte situasjoner som den nåværende. Dispensasjonsadgangen og bestemmelsene om midlertidige tiltak er blant de rettslige verktøyene som dekker de viktigste behovene. I tillegg har PBL flere forskriftshjemler som departementet allerede kan bruke for å tilpasse regelverket.

Det kan likevel være grunn til å fastsette en mulighet for kommunene til midlertidig å lempe noe på deler av regelverket – først og fremst saksbehandlingsreglene – for å få en mer effektiv saksbehandling tilpasset akutte og spesifikke behov som måtte oppstå.

Lovforslaget åpner for at Kongen kan gi tidsbegrensede forskrifter til den foreslåtte unntaksbestemmelsen. Utkast til forskrift er sendt på høring parallelt med lovforslaget. Vi behandler både lovforslaget og forslaget til forskrift i dette høringssvaret.