KS er derfor fornøyd med at regjeringen med dette imøtekommer mange av de innspillene KS allerede har gitt.

De fleste av tjenestene som ytes til flyktninger skal dekkes av integreringstilskuddet. Kommunene vil, på
samme måte som ved dagens regelverk, også motta integreringstilskudd for flyktningene fra Ukraina. I
tillegg har regjeringen foreslått å gi en kompensasjon på 50 000 kroner per ubenyttede plass i 2022. KS er
enig i at dette vil kunne gi en viss sikkerhet for å ikke få benyttet et utvidet tjenesteapparat. KS mener at
det er usikkert om dette er tilstrekkelig, spesielt for kommuner som må bygge opp det meste eller hele
tjenesteapparatet for å kunne ta imot flyktninger.

KS' vurderinger av de konkrete endringsforslagene regjeringen har lagt fram (pdf)

Høringsdokumentene på regjeringen.no