Vi viser til brev fra Arbeids- og sosialdepartementet av 1. oktober 2020 vedrørende to høringsnotater knyttet til straffansvar ved lønnstyveri og økt strafferamme ved brudd på bestemmelser i arbeidsmiljøloven mv. og bruk av bank til å utbetale lønn. Fristen for å inngi høringssvar er den 10. desember 2020.

Vårt svarbrev vil kommentere begge høringsnotatene, men følge inndelingen nedenfor.

Straffeansvar for lønnstyveri og økt strafferamme ved brudd på bestemmelser i arbeidsmiljøloven mv.

KS støtter forslagene om straffeansvar for manglende obligatorisk tjenestepensjon (OTP), øke strafferammen i arbeidsmiljøloven, gi tilsynsmyndigheten adgang til å gi pålegg om oppfyllelse i samsvar med allmenngjøringsloven § 11 og vi mener det er riktig at såkalt «lønnstyveri» får særskilt oppmerksomhet.

Strafferammen for lønnstyveri synes å være noe lav. I pkt. 3.3.2.3 er det lagt til grunn at strafferammen bør være den samme som for alminnelig tyveri – enten bot eller fengsel inntil to år. Etter vår vurdering vil lønnstyveri ramme arbeidstakere hardere enn et alminnelig tyveri. Som regel vil ikke den som utsettes for alminnelig tyveri også måtte være bekymret for hvorvidt man kan dekke løpende forpliktelser. Dette stiller seg annerledes for lønnstyveri hvor lønnen går til å dekke løpende utgifter som boliglån, forsikringer, mat osv. Lønnstyveriet vil således på en helt annen måte gripe inn i arbeidstakeres hverdag, hvilket tilsier at strafferammen bør være noe skjerpet sammenliknet med alminnelig tyveri.

For øvrig har vi ikke særskilte bemerkninger.

Innføring av krav om at lønn skal utbetales via bank

KS er positive til forslaget om å lovregulere en plikt for arbeidsgivere til å utbetale lønn via bank.

KS, DFØ, Fellesforbundet og BNL har utarbeidet et felles sett med seriøsitetsbestemmelser hvor det blant annet stilles krav til leverandører om at lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, skal utbetales til konto i bank.

Formålet med seriøsitetsbestemmelsene, herunder bestemmelsen om utbetaling av lønn via bank, er å sikre seriøse leverandører og trygghet for arbeidstakere.

Vi mener at en slik lovbestemmelse vil være et viktig virkemiddel i arbeidet for å motvirke svart arbeid og skatteunndragelse, samt å sikre trygghet for alle arbeidstakere. Det vil også kunne redusere forekomsten av lønnstyveri.

For kommunal sektor er dette allerede regulert i Hovedtariffavtalen § 15.

Vi er ellers enige med departementets forslag til unntaksbestemmelse fra lovkravet om at lønn skal betales via bank.