KS viser til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet (KD) datert 26. mars 2019, med invitasjon til å gi en vurdering av forslagene i NOU 2018:13 Voksne i grunnskole- og videregående opplæring (Livsoppholdsutvalget). KS avga høringssvar 27. august. 

KS er positiv til at eksisterende støtteordninger, strukturer og regelverk gjennomgås med sikte på best mulig tilpasning til behovet for utdanning og kvalifisering i den voksne befolkningen, og at det vurderes mulige nye løsninger og modeller med samme formål.

I høringsuttalelsen har KS kommentert følgende forslag fra utvalget:

  • Innføring av kommunal grunnskolestønad til voksne i grunnskoleopplæring
  • Dagpenger ved grunnskole- og videregående opplæring
  • Lønnsrefusjon ved utdanningspermisjon
  • Endringer i Lånekassen med sikte på bl.a. å skille regelverket for voksne i grunnopplæringen fra studenter i høyere utdanning
  • Forslag som tar sikte på å bedre kvaliteten på utdanningsdata for videregående opplæring for voksne

Ettersom effektene av de foreslåtte tiltakene er usikre, foreslår utvalget en skrittvis tilnærming der tiltak først prøves ut gjennom forsøksordninger. KS deler denne vurderingen og er positive til at det igangsettes forsøksordninger. Det vil gi mulighet til å bygge opp erfaringsbasert kunnskap om hvordan tiltakene virker og om de økonomiske og administrative konsekvensene, før det eventuelt etableres permanente ordninger.

Lenkeblokk Icon Les hele høringssvaret fra KS (pdf)