Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet har sendt ut med frist 1.10.2023 til å kommentere forslaget til forskrift om nullutslipp av klimagasser fra ferger og hurtigbåter. KS har i den forbindelse bedt Menon Economics beregne anslag for fylkeskommunale kostnader ved innføring av disse kravene. Anslagene er en oppdatering av Menon-publikasjon nr. 4/2019 «Kostnader ved overgang til fossil- og utslippsfrie løsninger for kollektivtransport» som ble gjort på oppdrag for KS i 2019. Menons beregninger danner det faglige grunnlaget for høringssvaret fra KS.

For å innhente synspunkter fra våre fylkeskommunale medlemmer har vi underveis deltatt i møte i regi av Samferdselsdepartementet den 18.04.2023 der statssekretærer fra Nærings- og fiskeridepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet og Klima- og miljødepartementet hadde invitert aktuelle fylkeskommuner for å drøfte mulige konsekvenser ved innføring av lav- og nullutslippsløsninger for ferger og hurtigbåter.  

Vi har også invitert deltagere fra de to fylkeskommunale kollegiene av henholdsvis samferdselssjefer og fylkesøkonomisjefer til møte den 31.08.2023 for å presentere funn fra Menons analyse. Også for fylkeskommunene er Menons rapport et viktig kunnskapsgrunnlag i arbeidet med høringsuttalelsen.

KS' hovedbudskap til krav om nullutslipp av klimagasser fra ferger og hurtigbåter:

• Vi støtter fullt opp om målet om å redusere klimagassutslippene fra ferger og hurtigbåter. Å realisere et mål gjennom krav i forskrift forutsetter statlig plikt til fullfinansiering.
• Forskriften fremstår som prematur med sine store og usikre kostnader og praktiske barrierer for fylkeskommunene når/om disse kravene trer i kraft. Kravet vil innebære betydelig planlegging og økte fylkeskommunale bevilgninger dersom dette skal kunne gjennomføres uten negative konsekvenser for rutetilbudet eller øvrige fylkeskommunale tjenestetilbud.
• Det er stor usikkerhet knyttet til fylkeskommunenes merkostnader ved innføring av forskriften. KS har innhentet tall fra Menon som følge av kravet om nullutslipp av klimagasser til ferger og hurtigbåter. De samlede fylkeskommunale merkostnadene av kravet i forslaget til forskrift vil være mellom 970 millioner kroner og 2,4 mrd. kroner per år.
- for ferger anslås merkostnadene til om lag 690 millioner i året
- for hurtigbåter anslås et sted mellom 280 millioner og 1,7 mrd. kroner per år
• Det er viktig at de fylkeskommunene som har kommet godt i gang med elektrifisering også blir tatt hensyn til ved utarbeidelse av kompensasjonsordning fra staten.