I høringssvaret har KS også fremmet følgende synspunkter:

  • KS mener det må fremgå tydelig i forskriften eller merknadene til den at valgbarhetsreglene (kommunelovens kap. 7-2) ikke gjelder for valg til rådene.
  • KS legger til grunn at med lovfesting av ungdomsråd, på linje med de andre rådene, skal medlemmene også motta godtgjøring. Dette vil medføre en vesentlig kostnad for kommunene som KS forutsetter at kompenseres.
  • KS mener det må fremgå tydelig at at ungdomsråd ikke er avgrenset til kun å være et høringsorgan for saker som skal vedtas av et folkevalgt organ. Rådene må selv også ha mulighet til å gjøre andre aktiviteter.
  • KS mener rådene skal ha mulighet til å disponere midler etter vedtak fra et folkevalgt organ selv om de ikke kan få delegert vedtakskompetanse. Det innebærer at kommunestyret kan bevilge penger som rådene bestemmer hva skal gå til og deretter iverksette vedtak.
  • KS mener forslaget om at rådene skal gis "tilstrekkelig sekretariatshjelp" ikke hører hjemme i forskriften, og at ansvaret for dette gjennom kommuneloven tilligger kommunedirektøren.
  • KS mener kommunestyrer og fylkesting selv må få bestemme om det i tilknytning til kommunedelsutvalg er behov for råd i tillegg til eller istedenfor et sentralt råd.
  • KS mener det ikke skal stilles vilkår for å opprette et felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse. Slike vilkår er en innskrenkning av det kommunale selvstyret. Kommunestyret må ha mulighet til selv å finne praktiske løsninger som ivaretar lovens intensjon om medvirkning.

Her kan du lese hele høringssvaret fra KS (pdf).

Her finner du alle høringsdokumentene (regjeringen.no).