Introduksjonsavtaler skal gi leger under spesialisering i allmennmedisin rett til trygderefusjon, etter nærmere vilkår, når de jobber på andre fastlegers liste.

Ifølge regjeringens høringsnotat er hovedformålet med endringen å styrke rekruttering og stabilitet i allmennlegearbeid utenfor fastlegeordningen, blant annet legevakt og arbeid på sykehjem.

KS har ikke merknader til ordlyden i den foreslåtte forskriftsendringen. Innføring av introduksjonsavtaler innebærer imidlertid en endring i kommunenes rammevilkår for å kunne ivareta ansvaret for allmennlegetjenester til innbyggerne, og vi forutsetter at KS involveres i det videre arbeidet med avtalene og kriteriene for tildeling.

Introduksjonsavtaler skal være en søknadsbasert tilskuddsordning administrert av Helsedirektoratet. Kommunene vil ikke ha noen plikt til å inngå avtaler. KS savner likevel at høringsnotatet vurderer administrative og økonomiske konsekvenser. Gjennom kartlegginger utført av IPSOS har vi kunnskap om at kommunene subsidierer fastlegeordningen med rundt 440 mill. per år. Den estimerte subsidieringen økte fra 378 mill. i 2017 til 439 mill. i 2018. Hovedbegrunnelsen for å subsidiere er å sikre stabilitet og rekruttering. Introduksjonsavtaler vil forsterke presset på at kommunene stiller med ressurser.

Aktuelle lenker

Rapport fra IPSOS og Samfunnsøkonomisk Analyse: Variasjoner i finansiering av fastlegeordningen 

Regjeringens høringsside