Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementets brev 9. november 2020 med straffelovrådets utredning nr. 2 om inndragning av utbytte fra gjengkriminalitet i NOU 2020: 10. Høringsfristen er satt til 19. februar 2020.

Forslagene om endring i straffeloven inneholder regler som skal gjøre det vanskeligere å utøve organisert kriminalitet. I den forbindelse er det avgjørende å gi politiet og påtalemyndigheten gode verktøy i arbeidet. Et arbeid som vil ha stor betydning for kommunene.

Deltakerne i de aktuelle kriminelle grupper og organisasjoner rekrutterer typisk i lokalmiljøet. Her er kommunen en viktig tjenesteyter. Kommunene arbeider for eksempel aktivt for å forhindre rekruttering av barn og unge til kriminelle miljøer.

KS støtter forslagene om forenkling av reglene om inndragningen av utbytte fra gjengkriminalitet. Vi har ingen merknader til de konkrete forslagene.