Bakgrunnen for høringen er Pasientovergrepsutvalgets utredning. Utvalget vurderte tilsynsmyndighetenes behandling av saker som gjaldt overgrep begått av helsepersonell mot pasienter i perioden 2010 – 2020. Formålet med utredningen var å avdekke svakheter ved regelverket og utarbeiding av forslag til eventuelle lovendringer. Forslagene til lovendringer i høringsnotatet er oppfølging av utvalgets anbefalinger.

Samlet sett anser ikke KS at forslagene har direkte eller vesentlige konsekvenser for kommuner som tjenesteleverandør eller som arbeidsgiver. Det er likevel grunn til å tro at forslagene vil bidra til bedret pasientsikkerhet og økt tillit til helse- og omsorgstjenesten. Selv om forslagene ikke har direkte konsekvenser for kommunenes drift av helse- og omsorgstjenestene, anbefaler KS at departementet går videre med utvalgets forslag, med de merknadene KS har gitt i høringssvaret hvor vi utdyper de enkelte anbefalinger og begrunnelser.

Lenkeblokk Icon Se hele høringssvaret fra KS (pdf)