Helsepersonellkommisjonen overleverte sin rapport 2. februar 2023 (Tid for handling NOU 2023:4). KS vurderer at kommisjonen presenterer et tydelig og kjent utfordringsbilde, som for mange kommuner allerede gjør seg gjeldende. KS behandlet høringen 26. april 2023 og legger følgende punkter til grunn i høringsinnspillet: 

KS mener at forebygging av framtidig helse- og omsorgstjenestebehov er en avgjørende strategi
for å sikre langsiktig bærekraft i tjenestene, og at staten må trappe opp innsatsen for å støtte
kommunesektorens arbeid her. KS mener at betydningen av dette er underkommunisert i
helsekommisjonens rapport.

• KS mener at den framtidige veksten i de aller eldste befolkningsgruppene tilsier at nasjonal
politikk og virkemidler uansett må planlegge og legge til rette for en viss vekst i antallet ansatte i
kommunale helse- og omsorgstjenester.
• KS mener at utviklingen i behovet for arbeidskraft forsterker betydningen av at staten sikrer
kommunene selvstendighet i oppgaveløsningen, bl.a. gjennom å unngå detaljerte føringer for
hvordan kommunene skal organisere tjenestetilbudet, føringer som blant annet reduserer
muligheten for å fjerne tidstyver. Lovreguleringer og nasjonale føringer må gjennomgås som del
av tillitsreformen.

• KS støtter at virkninger for personellbehov må utredes når det foreslås endringer i politikk og
pasientrettigheter i helse- og omsorgstjenestene.
• KS støtter ikke flertallets forslag om å utrede en mer helhetlig organisering av kommune og
spesialisthelsetjeneste enn i dag, eventuelt samlet på ett felles forvaltningsnivå.
• KS støtter en «hus-hytte» modell for framtidig organisering av helsepersonell. Konsekvenser av å
ha flere arbeidsgivere må utredes nærmere.

• KS støtter en videreutvikling av TØRN som et helhetlig program for kvalitetsutvikling. Det må
settes av betydelige og langsiktige ressurser. Prosjektene Jobbvinner og Menn i helse bør også
styrkes for å bidra til økt rekruttering, og særlig førstnevnte bør sees i sammenheng med
videreutvikling av TØRN.
• KS støtter flertallets forslag om gjennomgang av arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven
for å legge til rette for god bemanning og mer heltid, dersom partene ikke finner løsning gjennom
sentral avtale.
• KS støtter behovet for forskningsbasert kunnskapsstøtte og utvikling av et kunnskapssystem for
kommunene.

• KS støtter behovet for omstilling og innovative arbeidsprosesser, og mener det er nødvendig med
en større satsing på systeminnovasjoner for å redusere behovet for helsepersonell.
infrastruktur og tjenester og med virkemidler som setter kommunen i stand til å ta et nødvendig
og felles løft.
• KS vil understreke at det er avgjørende at strengere prioriteringer ikke gir uønska vekst i
privatfinansierte helse- og omsorgstjenester, som på sikt kan utfordre det offentlige systemet,
trekke personell ut av de offentlige helsetjenestene og over i det private og gi økte sosiale
forskjeller i tilgangen til helse- og omsorgstjenester.

Lenkeblokk Icon Høringssvar fra KS til Helsepersonellkommisjonen (PDF)