Det vises til høring om NOU 2023: 30: Utfordringer for lønnsdannelsen og norsk økonomi.

KS støtter opp om en koordinert lønnsdannelse gjennom frontfagsmodellen. Ved at konkurranseutsatt virksomhet er normgivende for lønnsveksten i andre sektorer, bidrar man til balanse i økonomien blant annet fordi det innebærer en balanserende mekanisme i utenriksøkonomien og man unngår en «alles kamp mot alle».

KS vil, som utvalget, understreke at det er tilstrekkelig fleksibilitet i frontfagsmodellen. Fordeling og prioritering av rammen innenfor eget avtaleområde er partenes ansvar. Modellen må også praktiseres tilstrekkelig fleksibelt til at systematiske skjevheter kan rettes opp over tid. Lønnsdannelsen må også være fleksibel nok til å understøtte en effektiv allokering av arbeidskraften hvis strukturelle forhold forutsetter endringer som en ikke har fått til gjennom andre virkemidler. Det er imidlertid viktig at lønnsdannelsen ikke undergraver de sentrale målene om en balansert økonomisk utvikling, høy sysselsetting og verdiskaping samt lav arbeidsledighet og ulikhet.

Lenkeblokk Icon Her kan du lese hele høringssvaret fra KS