KS viser til Barne- og familiedepartementets forslag om å gi foreldre fri adgang til å utsette foreldrepengeuttaket fram til barnet fyller tre år. Det vises til høringsnotat i ovennevnte sak med høringsfrist 22. desember 2020. 

 

Departementet foreslår ingen endringer i retten til permisjon etter arbeidsmiljøloven, men viser samtidig til at retten til foreldrepenger også knyttes til retten til permisjon. KS mener at departementet ikke har vurdert samspillet mellom arbeidsmiljøloven og folketrygdloven i tilstrekkelig grad. Det fremkommer ikke direkte hvilke konsekvenser forslaget til endringer i folketrygdloven vil få for forståelsen og praktiseringen av arbeidsmiljøloven. KS savner en redegjørelse om hvilke konsekvenser en endring i folketrygdloven får for forståelsen av arbeidsmiljøloven § 12-5 første ledd om at “Foreldrene har uansett rett til permisjon når det ytes foreldrepenger fra folketrygden”. Forslaget kan forstå slik at en fri utsettelse av foreldrepengene også innebærer en fri utsettelse av foreldrepermisjonen. 

 

Lenkeblokk Icon Her kan du lese hele høringssvaret fra KS