Økt andel elbiler i bomringene trekker inntektene fra bomvegene gradvis ned. Systemet med bompenger benyttes imidlertid ikke bare som en kilde til finansiering av veg- og kollektivinfrastruktur, men også som virkemiddel innen blant annet klima, miljø og trafikkstyring langs flere dimensjoner. Ettersom hensynene til dels står i motstrid til hverandre satte Samferdselsdepartementet ned et ekspertutvalg for å gi anslag for bompengeinntektene framover under ulike forutsetninger om bompengepolitikken. Utvalget kunne også komme med forslag om bompengepolitikken – og det har de gjort.

Størst oppmerksomhet har forslaget om opphevelse av alle elbilfordeler i bomringen, og å avvikle mulighetene til timesregler og passeringstak. Begge deler avvises av KS, men som samtidig påpeker at inntektene fra bomringene er viktige og at dagens elbilfordeler i bompengeringene over tid må reduseres og etterhvert avvikles. KS synes imidlertid at utvalgets mandat var for snevert til å kunne foreslå en fullgod løsning på målkonfliktene i bompengesystemet.

Lenkeblokk Icon Her finner du hele høringssvaret om bompenger fra KS (pdf)