KS har avgitt følgende høringssvar:

Høringssvar - Forskrift for forsøk med tiltaket varig tilrettelagt arbeid i kommunal regi

Det vises til høringsbrev fra Arbeids- og sosialdepartementet av 1. september 2017. KS er positiv til at det skal igangsettes forsøk med kommunalt ansvar for VTA. KS vedtok allerede 12.12.2014: "Ansvaret for arbeidmarkedstiltak anbefales flyttet fra stat til kommune." I forbindelse med behandlingen av ekspertgruppens rapport Et NAV med muligheter, mente KS at VTA/VTO bør overføres til kommunene.

Høringsnotatet viser til NOU 2016:17 På lik linje der det foreslås å gi kommunene lovpålagt ansvar for å tilby tilrettelagt arbeid til en gruppe funksjonshemmede, som er nært opptil eller delvis overlapper med målgruppa for VTA. KS sa i høringsuttalelse til NOU 2016:17 at det er for få tiltaksplasser for denne gruppen og støttet utvalgets forslag om en overføring av ansvaret for VTA under forutsetning av en ressursoppbygging i kommunesektoren.

Om forsøket og reguleringen av det
VTA utgjør en begrenset del av arbeidsmarkedstiltakene, og forsøket som det foreliggende høringsnotatet skisserer, har et nokså begrenset omfang. Til sammen for de 5-10 forsøkskommunene som notatet legger til grunn, vil forsøket utgjøre ca. 75 tiltaksplasser, dvs. en håndfull tiltaksplasser i hvert kommuneforsøk. KS tror det kunne blitt enklere å trekke entydige konklusjoner dersom forsøket hadde et større omfang. Det er uansett positivt at det gjennomføres forsøk, og at så vidt mange kommuner har meldt sin interesse for å delta.

KS støtter at departementet legger opp til at tilrettelagt arbeid i forsøket skal kunne kombineres med andre former for aktivitet, for eksempel opplæring. KS deler høringsnotatets syn om at hovedhensikten med forsøket er å måle effekt av om kommunalt ansvar for VTA vil bidra til å gi målgruppen et bedre tilbud: enten som et tilbud til like mange eller flere brukere, eller et tilbud som kvalitativt er minst like godt eller bedre som under statlig ansvar. KS er imidlertid i tvil om muligheten til å måle effekt på tjenestekvalitet på en troverdig måte. Både forsøkets begrensede omfang og manglende verktøy for kvalitetssikring, tilsier at dette vil bli vanskelig.

KS er for øvrig fornøyd med for at det gis stor grad av frihet til forsøkskommunene til å innrette og organisere tilbudet om tilrettelagt arbeid, slik de selv finner best og ut i fra lokale forhold.

Om utvidet adgang til midlertidig ansettelse og lønn
Forskrift om arbeidsmarkedstiltak setter som vilkår at deltakerne i varig tilrettelagt arbeid skal være fast ansatt i tiltaksbedriften. Departementets vurdering er at det ikke er hensiktsmessig å kreve fast ansettelse i virksomheter som deltar i forsøket som er begrenset til tre år. Det foreslås derfor at det åpnes for mulighet til midlertidig tilsetting av deltakerne i forsøksperioden. KS er enig i at det er mest hensiktsmessig med adgang til midlertidig ansettelse i forsøksperioden.

KS støtter at det bør tas inn en bestemmelse i forsøksforskriften om at det ikke skal ytes ordinær lønn, men at det evt. kan ytes en bonuslønn. Vi er videre enige i vurderingen om at en slik bestemmelse vil ha forrang fremfor de mer generelle reglene i allmenngjøringsforskrifter.

KS ser fram til å følge forsøksprosjektet gjennom deltakelse i referansegruppen for prosjektet.