KS har levert høringssvar til NOU 2019:25 Liedutvalgets forslag til reform av videregående opplæring. Dette er hovedpunktene i KS sitt svar:

  • KS støtter behovet for en reform av videregående opplæring med mål om at flere får den kompetansen de selv, arbeidslivet og samfunnet trenger.
  • En reform av videregående opplæring må bygge på arbeidet med å styrke det fylkeskommunale ansvaret for regional kompetansepolitikk.
  • En utvidet rett til å fullføre videregående opplæring må fullfinansieres fra statens side, og en reform forutsetter tilstrekkelig tilgang til faglærere og andre ressurser.
  • Ved en gradvis gjennomføring av en reform i den retningen som utvalget foreslår, bør en rett til å fullføre videregående opplæring for unge prioriteres før nye rettigheter for voksne.
  • Fylkeskommunene må gis rett til å ramme inn voksnes rett til rekvalifisering til yrkeskompetanse som det er behov for i arbeidsmarkedet, jfr. fylkeskommunenes kompetansepolitiske rolle.
  • Kostnadsnøkkelen for videregående opplæring bør utredes med sikte på å finne et kriterium som fanger opp variasjoner i fylkeskommunenes kostnader til videregående opplæring for voksne.
Lenkeblokk Icon Se hele høringssvaret fra KS