Det vises til Justis‐ og beredskapsdepartementets høringsbrev vedrørende
Beredskapshjemmelsutvalgets utredning NOU 2019:13 Når krisen inntreffer.

Utvalget konkluderer med at det bør innføres en egen krisefullmaktslov (kfml) som blant annet skal legge til rette for «å ivareta kritiske samfunnsfunksjoner» i «ekstraordinære kriser». Den foreslåtte loven gir regjeringen fullmakt til å gi forskrifter som «supplerer eller fraviker lovgivning», jf § 4 første ledd.

KS har forståelse for behovet for å opprette rettslige rammer for krisehåndtering – det er et viktig tiltak.
Det synes imidlertid ikke godtgjort at en generell sektorovergripende fullmaktslov som den foreslåtte er
riktig eller hensiktsmessig. Vår anbefaling er at regjeringen ikke fremmer lovforslag basert på
utredningens konklusjon.

Lenkeblokk Icon Se hele høringssvaret fra KS