KS viser til Justis- og beredskapsdepartementets høringsnotat med forslag til endringer i offentleglova, offentlegforskrifta og i arkivforskriften. Høringsfrist er 5. juli.

Departementet opplyser at behovet for en klargjøring av reglene om offentlighet for journalinnføring av dokumenter er særlig aktualisert i forbindelse med innføring av et nytt arkiv- og saksbehandlingssystem for departementene. Det nye systemet skal innføres gradvis, men skal medføre at departementet i større grad enn i dag journalfører organinterne dokumenter. Et økt antall journalinnføringer vil dermed bli synlig på nettet gjennom eInnsyn.

KS mener det er uklart hvilket behov kommunene har for å unnta journalinnføring av interne dokumenter fra offentlighett. Uten nærmere holdepunkter for at kommunene har et reelt behov av et visst omfang og betydning for å unnta journalinnføring av interne dokumenter fra offentlighet, er det samlet sett vanskelig å se at KS kan støtte forslaget.

Lenkeblokk Icon Se hele høringssvaret fra KS (pdf)