Det vises til Finansdepartementets høringsbrev med høringsnotat 11. mai 2021 om endringer i grunnrenteskatten for vannkraft for å håndtere samvirkning med selskapsskatten med høringsfrist 4. august 2021.

KS vil fremheve at eiendomsskatteinntekter fra vannkraft er en betydningsfull inntekt for mange kommuner. Siden grunnrenteskatten er fradragsberettiget i eiendomsskatten, får forslaget betydning for eiendomsskatt.

Departementet skriver at for kraftanlegg som ikke er bundet av minimums- og maksimumsreglene i eiendomsskatten, vil konsekvensen av departementets prefererte måte å håndtere samvirkningen på være noe redusert grunnrenteskatt og økt eiendomsskatteinntekter på kort sikt, men at det på lenger sikt blir motsvart av lavere eiendomsskatteinntekter.

Forutsigbarhet i eiendomsskatteinntektene er viktig for budsjettering og planlegging i kommunene. KS mener det er viktig at kommunesektoren ikke får reduserte inntekter som følge av endringen i grunnrenteskatten. KS etterlyser derfor en nærmere utredning om - og beregning av - forslagets konsekvenser for eiendomsskatten.