På grunn av et enormt og økende press på Arbeids- og velferdsetaten, herunder stor pågang i søknader om dagpenger, sykepenger og krav om livsoppholdsytelser, knyttet til covid-19, synes det etter KS syn nødvendig å innføre effektiviseringstiltak knyttet til etatens saksbehandling.

For å sikre rettidige utbetalinger, så støtter KS derfor i utgangspunktet forslaget og at det gjøres en lemping i kravene til personvernlovningen slik som foreslått. Dette under forutsetning av at det må utarbeides strenge og detaljerte retningslinjer for behandling av personopplysninger ved bruk av forskriftens bestemmelser.

Lenkeblokk Icon Se hele høringssvaret fra KS her