Nedenfor er gjengitt høringssvaret i sin helhet. Kontaktperson i KS Bedrift er Svein Kamfjord.

KS og KS Bedrift mener at det er nødvendig med en rask avklaring på fremtidig kapasitet for deponering av farlig avfall. Både offentlige og private aktører, og ikke minst miljøet, er avhengig av at håndteringen av farlig avfall kan skje på en god, forsvarlig og forutsigbar måte.

Den kommunale avfallsbransjen etterstreber å kanalisere avfall stadig høyere i avfallspyramiden. KS og KS Bedrift etterlyser imidlertid en klarere ambisjon om at Norge skal håndtere sitt eget avfall, jfr. rammedirektivet og Baselkonvensjonen, og dermed ikke gjøre seg helt avhengig av det internasjonale markedet. Utsettelsen av beslutningen om å etablere et nasjonalt deponi for farlig avfall, skaper stor uro i bransjen fordi den er avhengig av et deponi for farlig avfall som vi har et lovpålagt ansvar for å sørge for.

Norge må forholde seg til de forpliktelser vi har. Parallelt jobber både næringsliv, industri og forskningsmiljøer med å redusere behovet for håndteringen av farlig avfall, og å skape ny teknologi for å redusere mengden farlig avfall. Per i dag ser vi dessverre ikke noe fullgodt alternativ til å fortsette deponeringen av de farligste stoffene.

Beredskap må planlegges

Beredskap må planlegges, også for fremtiden. KS og KS Bedrift mener det er viktig å sikre beredskapskapasitet i lokale, regionale og nasjonale avfallsanlegg. Det er en del av samfunnsansvaret den kommunale avfallsbransjen har og tar. Norge må dessuten være forberedt på uforutsette hendelser der avfallsforebygging og materialgjenvinning må vike.

Kommunene må få tilstrekkelig handlingsrom og forutsigbarhet til å planlegge og investere i løsninger som sikrer at dette samfunnsansvaret kan ivaretas i tiden fremover, også etter 2035.

KS og KS Bedrift er spesielt opptatt av de kommunale energigjenvinningsanleggenes behov for å bli kvitt flyveaske. De fleste forbrenningsanleggene i Norge, uavhengig av eierskap, er i dag helt avhengige av deponi for farlig avfall. Dersom mottaket stopper og andre løsninger ikke er på plass, har anleggene i beste fall én ukes lagringskapasitet. I verste fall må innsamling av avfall stanses. Det er derfor helt kritisk og nødvendig at infrastruktur er tilgjengelig for levering av farlig avfall.

Bransjen selv jobber stadig med nye og bedre løsninger slik at tungmetaller og salt fra flyveasken kan gjenvinnes. Dette vil redusere behovet for deponi på sikt, men trolig ikke innen 2024 når deponiet på Langøya etter planen skal nedlegges. Behovet for deponi for farlig avfall og annet uorganisk avfall fra industrien vil være tilstede i mange tiår fremover.

Lenkeblokk Icon Les mer om høringen på regjeringen.no