EU-kommisjonen lanserte 14. juli verdens hittil største operasjonalisering av vedtatte klimamål,
den såkalte «Fit for 55»-pakken. Den vil være et viktig grunnlag for politikkutformingen i norske kommuner og fylkeskommuner. Flere bestemmelser vil også være EØS-relevante og kunne bli gjort om til norsk lov.

KS støtter målene for EUs grønne giv og dermed også målsettingene for «Fit for 55». Norsk kommunesektor er godt i gang med å realisere egne målsettinger som i stor grad er i tråd med målene i EUs grønne giv. Samtidig er dette arbeidet basert på lokale forutsetninger. Generelt vil KS påpeke at noen av forslagene i «Fit for 55» innebærer nye detaljerte krav til kommunene som vil være lite hensiktsmessige. Statlige
myndigheter bør derfor legge vekt på å få bestemmelser i direktivene som gir rom for lokale tilpasninger.

KS vil også understreke at det må komme på plass nye virkemidler, både økonomiske og regulatoriske, for å oppnå målene. KS ber om å bli tatt med på råd i utformingen av slike nye virkemidler.

Les hele høringssvaret