Høringen har også vært i Hovedstyre 20. september, hvor følgende hovedprinsipper ble vedtatt:

  • Det er behov for økt prioritering av statlige midler og bærekraftig finansiering, for å sikre at samfunnet imøtekommer behovet for livslang læring.
  • Styrkede ressurser og virkemidler til etter- og videreutdanningstilbud må komme alle deler av arbeidslivet, og alle utdanningsnivå, til gode.
  • Det er behov for finansieringsmodeller og tiltak som gjør etter- og videreutdanningstilbud på alle nivå mer fleksible og mer tilgjengelige for voksne i- og utenfor arbeidslivet.
  • Det er avgjørende at fylkeskommunene får nødvendig handlingsrom og ressurser til å identifisere og samordne kompetansebehov i regionene.
  • Det er behov for å tilpasse låneordninger til voksne i utdanning/opplæring for å lykkes med tiltak som fordeler ansvaret for kompetanseinvesteringer mellom individ, arbeidsliv og samfunn.
  • Det må iverksettes sterkere virkemidler for å øke samarbeidet mellom tilbydere av utdanning/opplæring og arbeidslivet.
  • Det må være et felles ansvar for partene i arbeidslivet og regjeringen å bidra til økt eller ny kompetanse. Det er sentralt at alle partene bidrar til å endre virkemiddelbruken, slik at kompetansetiltak blir et prioritert virkemiddel for å unngå frafall og fremme inkludering i arbeidslivet.
  • Utdanningstilbud må være tilgjengelig i hele landet.

Om utvalget og kort om NOU’en:
Kongen i statsråd nedsatte 2. mars 2018 ekspertutvalg om etter- og videreutdanning som skal gi kunnskapsgrunnlag for regjeringens reform Lære hele livet. Utvalget har får fått som mandat å undersøke hvilke udekkede behov som finnes for etter- og videreutdanning i dag og i hvilken grad utdanningssystemet er i stand til å møte arbeidslivets behov for fleksible kompetansetilbud. Utvalget har også undersøkt om rammebetingelsene for investering i ny kompetanse er tilstrekkelig gode for bedriftene, og om den enkelte har gode nok muligheter til å omskolere seg.

Utvalgsrapporten er delt i fire tiltaksgrupper etter hvilke mål de skal bidra til å oppnå:

1. Styrke tilbudet av utdanning og opplæring definert ut i fra arbeidslivets behov.

2. Bedre kvaliteten på tilbudet.

3. Øke tilgangen til utdanning og opplæring for flere.

4. Øke det regionale ansvaret for koordinering og mobilisering.

Videre har utvalget sortert foreslåtte tiltak etter implementeringsmetode, herunder om tiltaket foreslås iverksatt umiddelbart, testet ut i mindre skala, eller utredet.

Lenkeblokk Icon Les høringssvaret fra KS (pdf)