KS støtter formålet med forslagene til endringer i reglene for kvalifiseringsprogrammet, som samlet sett vil bidra til å gjøre programmet mer fleksibelt og tilgjengelig. KS er positiv til at endringsforslagene kan medføre et større handlingsrom for kommunene.

KS har imidlertid et par kommentarer til noen av endringsforslagene og ønsker at Arbeids- og sosialdepartementet vurderer følgende:

Ubegrenset gjeninntak
Det foreslås at det at det ikke lenger skal være formelle begrensninger for antall gjeninntak i et avbrutt kvalifiseringsprogram. KS er positiv til at engangsretten om program foreslås endret. Endringen som foreslås er imidlertid svært stor - fra en engangsrett, til ingen formelle begrensninger.

KS mener at Arbeids- og sosialdepartementet bør vurdere elementer som regulerer gjeninntaket til kvalifiseringsprogrammet - både med tanke på programmets status og seriøsitet, samt at ubegrenset gjeninntak kan påføre kommunene mye administrasjon av programmet. Det kan for eksempel vurderes å innføre et tak på antall muligheter for gjeninntak, eller å innføre en karensperiode på ett år fra avsluttet program til et nytt program kan innvilges. KS ber om at endringene i kvalifiseringsprogrammet er gjenstand for evaluering om ca. 2 år.

Økonomiske og administrative kostnader
KS har ingen merknader til omtalen av økonomiske og administrative konsekvenser. En endring av aldersgrensen fra 19 til 18 år og avbrudd/avslutning av program, vil som høringsnotatet tar høyde for, medføre noen flere deltakere i programmet og noe mer administrasjon for kommunene. 

Foreløpige tall fra Kostra i 2017, viser imidlertid en nedgang i antall mottakere av sosialhjelp i den yngste aldersgruppa og kan sannsynligvis forklares ved at aktivitetsplikten har en viss effekt. Det antas derfor at utvidelsen av denne målgruppa vil ha liten betydning.

Høringsnotatet tar imidlertid ikke høyde for innskjerpingen av regelverket for AAP fra 1. januar 2018. KS savner en omtale og vurdering av dette.

Rapportering
KS ber om at rapporteringskravene til kommunene ikke må øke i omfang, som følge av endringene i kvalifiseringsprogrammet.