Nedenfor er KS' høringssvar gjengitt i sin helhet.

Det vises til høringsnotat om endringer i lov 25. juni 2010 nr. 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven). KS vil i det videre omtale spesifikt forslaget til utvidelse av sivilbeskyttelseslovens § 12, 4. ledd, hvor det foreslås en forskriftshjemmel til å stille krav til rom til bruk for innsats, utdannings- og øvingsformål, og om utgiftsfordeling mellom kommunene.

KS har tidligere kommet med innspill samt uttalt seg til spørsmålet om kommunenes plikt til å stille rom fritt til rådighet for Sivilforsvaret blant annet til innsats eller utdannings- og øvingsformål, samt driften av slike rom. Dette ble gjort i tilknytning til utarbeiding av nye forskrifter (Prosjekt Tolstoj) og til «Konseptutredningen Sivilforsvaret 2016». Ny kommunelov fra 2018 skal fremme kommunalt selvstyre og det lokale folkestyret. Begrensninger i selvstyret må ha hjemmel i lov. Det kommunale selvstyret skal ikke begrenses mer enn det som er nødvendig.

Gjeldende § 12 i sivilbeskyttelsesloven gir kommunene omfattende plikter overfor Sivilforsvaret med økonomiske forpliktelser i strid med det finansielle ansvarsprinsipp. Forslaget om forskriftshjemmel utvider ytterligere departementets mulighet til å stille detaljerte krav til enkeltkommuner. KS mener at det ikke foreligger tilstrekkelig begrunnelse for en slik inngrepsmulighet i det kommunale selvstyret.

KS kan ikke se at det skal være behov for en separat forskrift som presiserer at arbeidsmiljølovens HMS-krav skal gjelde for ansatte i én bestemt organisasjon. Om det finansielle ansvarsprinsippet legges til grunn, vil behovet for å fordele kostnadene kommunene imellom ikke være til stede og nødvendigheten av den foreslåtte endringen bortfalle. Samtidig unngår man en unødvendig byråkratisk refusjonsordning.

KS fraråder å gjennomføre den foreslåtte endringen i sivilbeskyttelseslovens § 12, 4. ledd.