KS viser til departementets høring om forslag til endringer i gjeldsordningsloven og livsoppholdforskriften. Vi gir vårt svar til høringen her.

Høringsforslaget foreslår å oppheve kravet om at NAV-kontoret i kommunen skal bistå i skyldnerens egenforsøk på å finne en løsning med kreditorene, jf. dagens regel i gjeldsordningsloven § 1-5. Endringen er godt begrunnet, og vi har ikke innvendinger til denne.

Høringsforslaget foreslår videre å styrke kravet til NAV-kontorets oppfølging av gjeldsordningsskyldnere. Dette knytter seg både til nye saker om etablering av gjeldsordning, og til endringssaker i de tilfeller hvor skyldnere har problemer med å gjennomføre en etablert gjeldsordning. Etter vår vurdering er denne endringen også godt begrunnet, og vi antar en slik styrket veiledning i mange tilfeller kan redusere sosiale vansker merkbart.

Vi er samtidig i tvil om departementets antakelse om at dette forslaget kan gjennomføres innenfor eksisterende ressurs- og budsjettrammer i NAV-kontorene er riktig. Departementet peker selv på at det er vanskelig å beregne dette nøyaktig. Vi mener det er nødvendig å vurdere dette ressursspørsmålet grundigere før en slik plikt innføres. I denne forbindelse bør de lokale NAV-kontorene involveres tettest mulig.

Vi registrerer avslutningsvis at kommunene selv ikke er oppført som høringsinstanser. Etter vår vurdering burde kommunene selv vært involvert i denne høringsrunden. Vi antar at høringsuttalelser også fra kommunene ville gitt departementet et bedre grunnlag for å ta stilling til spørsmålene i høringen.