Her kan du lese mer om høringen på regjeringen.no.

Nedenfor følger KS' høringssvar i sin helhet.

Kommunesektoren er en sentral aktør i energipolitikk både på eiersiden, forbrukssiden og som planmyndighet. Mange av tiltakene som kommer gjennom endringene i direktivene, vil utspille seg i kommunene.

KS støtter retningen og tempoet som EU legger opp til for å bedre forsyningssikkerhet til Europa, og for å akselerere det grønne skiftet. KS vil likevel påpeke at de store regionale forskjellene i Europa krever at våre nasjonale myndigheter må legge vekt på å få bestemmelser i direktivene som gir rom for lokale tilpasninger. Det er behov for nye verktøy og virkemidler som både kan sikre demokratiske beslutninger basert på lokalt selvstyre, mindre utslipp og større opptak fra landarealer.

Akselerere utbygging av fornybar energi

• KS mener det er positivt at EU legger opp til raskere prosesser for utbygging av fornybar energi, men vil understreke viktigheten av at plan- og bygningsloven endres slik at vurderingene også ved kraftutbygging følger ordinære prosesser for utbygging i kommunene. Dette vil også sikre større grad av lokal forankring.
• Det er viktig for KS at en forenklet prosess ikke går på bekostning av klima- og naturhensyn. Forbeholdene EU gir om miljøhensyn er svært viktig.

Strategi for solenergi

• Det bør gis rom for fleksibilitet for bruk av takareal, så fremt det ikke fortrenger andre viktige formål som for eksempel grønne tak av hensyn til klimatilpasning. Dette må innlemmes i, vurderes og besluttes lokalt som del av, plan- og bygningslovsbehandlingen.
• Det er store geografiske forskjeller i medlemslandene i EU. Det bør legges opp til en kost-/nyttevurdering av hvilke tak som skal prioriteres til solenergiproduksjon.
• For anlegg på eldre bygg forutsettes det at det opprettes en støtteordning for dette.

Konvertering til alternative energibærere

Det er positivt at EU legger opp til å konvertere til alternative energibærere. Nullutslippssamfunnet vil bestå av en kombinasjon av ulike utslippsfrie energibærere i tillegg til elektrisitet. Biogass og hydrogen vil spille en viktig rolle i fremtidens energisystem, og det er viktig med tiltak for å bygge komplette verdikjeder for å få mobilisert tilbud og etterspørselssiden parallelt.