KS viser til departementenes høringsnotat 13. januar 2023. Høringsfristen er 27. februar.

I høringssvaret uttrykker KS bekymring for at høringsfristen er kort og at kommuner og fylkeskommuner kan se det som utfordrende å få til en forsvarlig behandling av forslagene før de eventuelt vil sende inn sine egne høringssvar.

Det er flere utforfordringer knyttet til konsesjonsbehandlingen som etter dagens regelverk ikke omfattes av PBLs regler om planbehandling. Økt utbygging av vindkraft som følge av økt etterspørsel og endrede rammevilkår har ført til et press på arealbruken. Dette har skapt mange konflikter, blant annet fordi lokalbefolkningen opplever uforutsigbarhet gjennom blant annet mangelfulle prosesser og tilsidesettelse av vedtatte kommuneplaner gjennom dispensasjoner som dagens regelverk tillater, samt stadfestelse av konsesjoner som statlig plan, hvilket også dagens regelverk åpner for.

Forslaget er samlet sett et skritt i riktig retning av å sikre kommunene myndighet til å disponere eget areal. Samtidig stiller KS spørsmål ved om forslaget følger opp Stortingets anmodning fullt ut. I høringssvaret er det gjort rede for svakheter som vi identifiserer i forslaget, herunder hvor forslaget ikke går langt nok.

Lenkeblokk Icon Her kan du lese hele høringssvaret fra KS (pdf)